הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

הנחיות לקידום תכניות בנין עיר

​דברי הסבר והנחיות לקידום תכניות

מחלקת התכנון ממונה על מדיניות התכנון ביישוב, שומרת על עקרונות התכנון המנחים ועל ציווין היישוב.
מחלקת התכנון ובראשה מהנדס הוועדה, מלווה באופן מקצועי תכניות בסמכות מקומית המבקשות להסדיר זכויות בניה בהתאם לסמכויות הוועדה ותכניות בסמכות מחוזית המוגשות על ידי גורמי חוץ, פרטיים , יזמים וכיוצ"ב ומבקשות להסדיר זכויות או תכנון בהתאם לסמכות הוועדה המחוזית, התכניות נבחנות במקצועיות תוך התאמת התכניות לתכניות המתאר המחוזיות והארציות וכן לחזון היישוב ומדיניות הוועדה.
כל התוכניות מובאות לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נבחנות על ידה ומלוות לאורך ההליכים בחוק של התכניות כולל הפקדתן , בוועדה המקומית או המחוזית , הליך ההתנגדויות , הליכי ערר עד לאישורן.

תפקידי המחלקה

1. טיפול בתכניות יזומות או פרטיות (תב"ע), החל מקליטתן במערכת, בחינתן וליווין במוסדות התכנון (וועדה מקומית , וועדה מחוזית , וועדות המועצה הארצית)
2. טיפול בהתנגדויות ועררים על תכניות.
3. טיפול בהודעות דבר הכנתן, הפקדתן ואישורן של תכניות.
4. טיפול בתכניות בסמכות מקומית, מחוזית.
5. ניהול התחזוקה ועדכון שוטף של מערכת ייעודי הקרקע וה-GIS.
הנחיות לקידום תכניות מצורפות לשימוש עורכי הבקשה, ובכל שאלה נוספת ניתן לפנות למייל של מחלקת התכנון: nataly@metar.muni.il 

הנחיות למתכננים בנוגע לקידום תכניות בניין עיר

1. כללי:

א. תכניות בניין עיר תערכנה ותחתמנה ע"י אדריכל כהגדרתו בחוק התכנון והבניה בלבד.
ב. תכניות בניין עיר תערכנה בהתאם להנחיות נהל מבא"ת, במהדורה המעודכנת לעת הגשת התכנית.
ג. תשריטי התכנית יערכו על רקע מפת מדידה ערוכה בידי מודד מוסמך ומעודכנת לשנה אחורה לכל היותר.

2. דרישות מקדימות לקליטת תכנית חדשה:
• עותק מקורי של נסח רישום מעודכן לחודש האחרון של כל החלקות בתחום התכנית.
• חוזה חכירה/פיתוח באם מדובר בקרקע של רשות מקרקעי ישראל.
• אישור רו"ח לגבי מורשי חתימה- במקרה והיזם הינו תאגיד/חברה.
• סט אחד שלם של מסמכי התכנית- תקנון, תשריט, נספחים אם ישנם- חתום.
• חתימה על כתב שיפוי אשר יינתן על ידי הועדה המקומית.
• צילום רשיון אדריכל של עורך הבקשה.
• במקרה של תכנית על קרקע בבעלות רמ"י- סט חתום ע"י רמ"י כתנאי לדיון בהפקדה.

3. הפקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית:
א. עם קבלת החלטה על הפקדת התכנית בוועדת המשנה, יש להשלים תנאים ודרישות כפי שנקבעו בהחלטת הוועדה (באם ישנם).
תכנית אשר לא תקודם ע"י היזם כנדרש- תוך 6 חודשים מקבלת ההחלטה על הפקדתה, תובא לדיון נוסף בוועדת המשנה ועלולה להידחות.
ב. עם השלמת הדרישות ובדיקה סופית של התכנית, יש להביא סטים מלאים וחתומים ע"י היזמים, המתכנן והמודד. (מס' הסטים הנדרשים יימסר לאחר הבדיקה הסופית והאישור להשלמת הדרישות).
ג. הפרסום בדבר הפקדת התכנית יתבצע כדלהלן:
• פרסום ברשומות
• פרסום בעיתונות
• פרסום ע"ג לוחות קשיחים בגבולות התכנית, בהתאם להנחיות הועדה המקומית.
• פרסום ע"ג לוחות מודעות בשכונות בהם מתוכננת התכנית.
תנאי למשלוח ההודעות על הפקדה לפרסום ברשומות:
• מילוי והגשת התצהיר בנוגע לתליית השלטים (נמצא באתר הוועדה), והגשת תצלומי השלטים.
• קבלת אישור מבא"ת על קבלת הקובץ התואם לתכנית המופקדת.
ד. בתכניות אשר שטחן אינו עולה על 3000 מ"ר, יישלח היזם את נוסח הפרסום לכל בעלי הקרקע בחלקות הגובלות. שליחת ההודעות הנ"ל תתבצע ע"ס רשימת כתובות של הבעלים בקרקעות הגובלות אשר תיכלל בתצהיר הנמצא באתר ואשר תיחתם ע"י היזם וע"י עורך דין, או לחלופין יוצב שלט קשיח בחזית כל המגרשים הגובלים בתכנית לפי הנחיות הועדה.
ה. עם תום תקופת ההפקדה (60 יום מהמועד המאוחר של הפרסום בעיתונות או ברשומות) יש למלא את התצהיר הנוגע לפרסום והנמצא באתר, לצרף תמונות השלטים וההודעות ולמסרם במשרדי הוועדה המקומית.
ו. תכנית תובא לדיון באישורה לאחר 30 יום מתום תקופת ההפקדה, באם לא הוגשו לה התנגדויות.

4. קידום הפקדת תכנית מפורטת בסמכות הועדה המחוזית:
א. עם קבלת ההחלטה במליאת הוועדה המקומית "להמליץ בפני הועדה המחוזית על הפקדת התכנית", יש להשלים תנאים ודרישות כפי שנקבעו בהחלטת הועדה (באם ישנם).
תכנית אשר לא תקודם ע"י היזם כנדרש תוך 6 חודשים מקבלת ההחלטה, תובא לדיון נוסף בוועדת המשנה ועלולה להיות מועברת עם המלצה לדחייה לוועדה המחוזית.
ב. עם השלמת הדרישות ובדיקה סופית של התכנית, יש להביא 2 סטים מלאים חתומים ע"י היזמים, המתכנן והמודד לצורך קליטה בוועדה המחוזית, כמו כן יש לספק נסח רישום מקורי ועדכני נוסף.
ג. המשך קידום התכנית יבוצע מול הועדה המחוזית לתכנון ובניה.
עם קבלת ההחלטה על הפקדת התכנית בוועדה המחוזית, הפקדת התכנית תפורסם בהתאם לנוהל אשר נקבע בסעיפים הקודמים.

תנאי למשלוח ההודעות על ההפקדה לפרסום ברשומות:
• מילוי והגשת התצהיר בנוגע לתליית השלטים (נמצא באתר הוועדה), והגשת תצלומי השלטים.
• קבלת אישור מבא"ת על קבלת הקובץ התואם לתכנית המופקדת.
ד. עם תום תקופת ההפקדה ( 60 יום מהמועד המאוחר של הפרסום בעיתונות או ברשומות), יש למלא את התצהיר הנוגע לפרסום והנמצא באתר הוועדה, לצרף תמונות השלטים וההודעות ולמסרם במשרדי הוועדה המקומית.
ה. המשך קידום התכנית יבוצע מול הוועדה המחוזית לתכנון ובניה.


5. קידום תכנית לקראת מתן תוקף:
א. יש להעביר לוועדה סטים חתומים כמו בסטים שהופקדו למתן תוקף לפי הנחיות הועדה, במקרה והיו התנגדויות לתכנית ונקבעו דרישות בהתאם להתנגדויות, יש להעביר סט אחד עם הטמעת הדרישות הנ"ל במסמכי התכנית לבדיקה מקדמית, ולאחר אישור הבדיקה, עוד סטים חתומים כפי שיידרש, כולל חתימת רשות מקרקעי ישראל באם התכנית חלה על קרקעות בבעלותם.
ב. פרסום ההודעה על אישור התכנית יבוצע בעיתונות ע"י היזם וברשומות ע"י הועדה המקומית.
ג. תכנית מפורטת בסמכות הוועדה המחוזית תובא לאישור סופי בוועדה המחוזית, לאחר קבלת האישור הסופי מהוועדה המחוזית והשלמת סטים חתומים – תפורסם כמפורט בסעיף הקודם.
ד. תנאי לפרסום אישור התכנית- קבלת אישור מבא"ת על קליטת הקובץ הסופי כפי שאושר למתן תוקף.

 

הנחיות לקידום תכניות בנין עיר