הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

פטור מהיתר

הנחיות לפטור מהיתר
במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

ביום 1.8.2014 נכנסו לתוקף תקנות חדשות המאפשרות ביצוע עבודות המפורטות מטה, הפטורות מהיתר בניה, בהתאם לתקנות קבעה הועדה המקומית לתכנון ובניה הנחיות מרחביות משלימות לצורך ביצוע העבודות בתחום שיפוט המועצה המקומית מיתר.

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר:

1.אין בתקנות הפטור כדי לאפשר הקמת בנין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם   לתכנית, הנחיות מרחביות או להוראות על פי כל דין.

2.ההנחיות המרחביות המצורפות מתייחסות לחלק מהנושאים המפורטים בתקנות והן בנוסף לתנאים הקבועים בתקנות (החוק).
ביצוע עבודות אלה יהיה בהתאם להוראות החוק, לתקנות התכנון והבניה ולהנחיות המרחביות אלה. עבודות המפורטות בתקנות, אשר לא נקבעו להן הנחיות מרחביות, יבוצעו בכפוף להוראות החוק ותקנות התכנון והבניה.

3.ההנחיות המרחביות המפורטות לכל נושא ונושא הינן מצטברות ויש לקרוא אותן כמקשה אחת, לפני ובסמוך לתחילת ביצוע העבודה.

4.ההנחיות המרחביות עשויות להתעדכן מעת לעת באתר זה, ועל כן יש לקרוא את ההנחיות בסמוך לביצוע העבודה הפטורה מהיתר ולפעול בהתאם.

5.אין בהנחיות המרחביות כדי לפגוע בהוראות שקבועות בתכניות בנין עיר תקפות החלות במגרש בנושאים אלה.

6.עבודות החורגות מההנחיות המרחביות אך תואמות את הוראות החוק ותכניות בנין עיר תקפה - ניתן להגיש לגביהן בקשה להיתר בניה.

7.ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.

8.לכל עבודה הפטורה מהיתר, יש למלא "טופס דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר" , בהתאם להוראות החוק. 

לטופס הדיווח יש לצרף תמונות של העבודה שבוצעה (משלוש זויות צילום שונות), בהתאם לעניין ולהיקף העבודה ולשלוח לדואר אלקטרוני: ptor@metar.muni.il

 אופציה נוספת למידע קיימת באתר של משרד הפנים – מנהל התכנון:

לרשימת העבודות הפטורות מהיתר יש להיכנס לאתר:  שער המידע לרישוי ובניה, אתר אינטרנט ייעודי אותו הקים מנהל התכנון, המפרט אילו פרטי בנין פטורים מהיתר, ובאיזה תנאים, בהתאם לקבוע בתקנות.

יש להיכנס לאתר זה להגיש דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר, בטופס מקוון וכן ללמוד על ההנחיות המרחביות הספציפיות לכל ועדה מקומית.

הנחיות המרחביות של המועצה המקומית מיתר יפורסמו עם אישורן באתר

תקנות פטור מהיתר - נוסח חתום ע"י השר


 

פטור מהיתר