הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

גיליון דרישות

גיליון דרישות לבקשה חדשה

​גיליון דרישות ונספחים- כללי : בנייה חדשה

תנאים מוקדמים:

1.      הודעה בדבר מסירת כתובת אלקטרונית (מייל) – עורך הבקשה.

2.      הודעה בדבר מסירת כתובת אלקטרונית (מייל) – מבקש ההיתר.

3.      אישור מקוון של בעל הזכות במקרקעין ומבקש ההיתר כולל מינוי בעלי התפקידים לעריכת הבקשה (טופס מקוון מרישוי זמין).

4.      תעודות בעלי המקצוע (מתכנן - עורך הבקשה+ מהנדס) ות.ז של המבקשים.

5.      הוכחת בעלות (נסח טאבו עדכני/ אישורי חכירה/ אישור זכויות/ חוזה פיתוח).

6.      תצהיר מתכנן השלד (טופס מקוון מרישוי זמין) .

7.      קובץ מדידה להיתר (DWF), מתוקנת בהתאם להערות המידען , חתומה אלקטרונית ע"י מודד מוסמך ועדכנית לשנה ממועד הגשת הבקשה להיתר/ במידה וקיים- נספח פיתוח (מפה למשתכן).

8.      קובץ DWF של ההגשה תכנית ראשית (גרמושקה) מלאה וחתומה! - מוגשת בהתאם לקובץ ההסבר המצורף לתיק המידע.

9.      קובץ הבקשה למידע להיתר (קובץ html) וקובץ המידע להיתר - על המידע להיתר להיות בתוקף לעת הגשת הבקשה להיתר.

10.  קובץ אישור בעלי זכויות נוספים במקרקעין (אם קיימים) או העתקי ההודעות לפי תקנה 36(ב) או 36(ו)(6).

11.  אישור על תשלום פיקדון (קבלה ממחלקת הגביה במועצה).

12.  בקשות עם הקלות יש להציג הוכחת פרסום (PDF) בהתאם להנחיות באתר הועדה.

13.  בבקשות להיתר שאינן כוללות הקלות והחלקות הן בבעלות המדינה (רמ"י, קק"ל, רשות הפיתוח)- יש לצרף אישור רמ"י (תכנית חתומה על ידם).

14.  אישור רשות העתיקות- אם נדרש במידע/ לפי חוק העתיקות.

15.  במידה וקיימת תכנית פיתוח מאושרת- הגדרות יהיו בהתאם לפיתוח המאושר.

במידה ומבוקש שינוי בגדרות עד גובה 1.5 מ' (מעבר לכך נדרשת הקלה) , הגדרות המבוקשות יהיו בתחום החלקה בלבד או שתידרש חתימת השכן הגובל לגדר המשותפת.         חתימת הגובלים תופיע לצד פרוט הגדרות המוצעות על גבי ההגשה.

16.  השלמת כל הדרישות לפתיחת בקשה בהתאם לתיק המידע ולהנחיות הגורמים מוסרי המידע -לבחינת בודק/ת ההיתרים- תנאי לדיון בוועדה.בקרת תכן

הנחיות, הבהרות ותבנית אחידה של נספחים (בטיחות אש, דוח קרקע/ נספח יציבות, נספח מיגון, נספח ניקוז, נספח סביבתי, פרשה טכנית בריאותית, נספח תברואה) יש להגיש בהתאם להנחיות ולתבנית האחידה במנהל התכנון הנמצאים בקישור הבא:

https://www.gov.il/he/Departments/General/content_appendices


 1. אישור פיקוד העורף לממ"ד- חתימתם ע"ג תכנית הגשה מלאה הכוללת נספח מיגון.
 2. נספח תברואה (סניטרי)- חתום ע"י יועץ אינסטלציה. + נספח פנימי 1
 3. נספח ניקוז (התכנית תכלול פתרון לחלחול מי נגר עילי בהתאם להנחיות המועצה)
 4. נספח בטיחות אש חתום ע"י יועץ בטיחות+ אישור ממונה/ יועץ בטיחות אש נספח פנימי 2.
 5. בבקשה בבעלות המדינה (רמ"י, קק"ל, רשות הפתוח) והכוללת הקלות- יש לקבל אישור רמ"י לאחר הדיון בוועדה וכתנאי לקבלת היתר.
 6. נספח יציבות- כולל חישובים סטטים, ערוכים ע"י מתכנן שלד הבניין - על פי התקנות + תצהיר מתכנן השלד- נספח פנימי 28
 7. נספח תנועה חתום ע"י מהנדס תנועה - במידה ויידרש ע"י בודק/ת ההיתר.
 8. דוח קרקע וביסוס.
 9. לאחר השלמת כל הדרישות לשלב בקרת התכן יש לקבל תצהיר עורך הבקשה על השינויים שנעשו בתכניות בהתאם לדרישות גורמי החוץ/מכוני הבקרה (טופס מקוון). במידה והשינויים מהותיים תידרש הבקשה חדשה.

לידיעה:

בבקשה להיתר הכוללת בריכת שחייה פרטית יוגשו האישורים הבאים:

 • אישור יועץ בטיחות לבריכה-נספח פנימי 3.
 • אישור מעבדה מאושרת לבריכה מבטון

  בבקשה להיתר הכוללת בריכת שחייה מתועשת יוגשו האישורים הבאים:
 • אישור יועץ בטיחות לבריכה- נספח פנימי 3
 • תו תקן-אישור עמידה בתקן ישראלי
 • מפרט טכני ודגם קטלוגי מטעם יצרן הבריכה  תשלומים ואגרות
 1. תשלום היטל השבחה: קובץ סרוק (קבלה ממחלקת הגבייה במועצה)
 2. אישור לתשלום אגרת בנייה והיטלים: קובץ סרוק (קבלה ממחלקת הגבייה במועצה)

 

הערה חשובה: היתר הבניה אינו מהווה אישור לתחילת עבודות, טרם תחילת עבודות יש להגיש בקשה לתחילת עבודות ולקבל את אישור הוועדה.

בקשה לקבלת אישור תחילת עבודות:

לצורך הגשת בקשה לתחילת עבודות- יש למנות אחראי לביקורת מטעם המבקש (בהתאם להנחיות מנהל התכנון) אשר יגיש בשם המבקשים את רשימת האישורים הנדרשים:

 

 1. בקשה לאישור תחילת עבודות ואספקת חשמל ומים לצורך ביצוע עבודות-נספח פנימי 4.
 2. טופס מינוי אחראי לביקורת על הביצוע -נספח פנימי 5.
 3. טופס מינוי אחראי נוסף- אם קיים נספח פנימי 6
 4. טופס מינוי קבלן רשום (נספח פנימי 7)+רישיון קבלן.
 5. טופס מינוי אחראי לביצוע השלד (נספח פנימי 8)+ תעודת הסמכה.
 6. קובץ מדידה עליו מסומן מתווה יסודות הבניין "שנוגריסט", בצרוף הצהרת מודד מוסמך- (נספח פנימי 9).
 7. טופס תצהיר על אומדן כמויות פסולת בניה ועודפי עפר + טופס התחייבות לפינוי פסולת (נספח פנימי 11).
 8. הסכם התקשרות עם אתר פסולת מורשה.
 9. הסכם התקשרות עם מעבדה מאושרת הכולל בדיקות עפ"י התקן (מערכות אינסטלציה, בטונים וכו'..)
 10. לבניה קיימת בפועל- במקום הסכם התקשרות יש להציג בדיקת מעבדה מאושרת.
 11. חתימה על טופס התחייבות טרם תחילת עבודות- נספח פנימי 12
 12. חתימה על התחייבות- הצהרה לבניה טרם ביצוע תשתיות נספח פנימי 13
 13. אישור תיאום מול חברות תקשורת. (ישנן הנחיות באתר)

 

אישורים להגשה במהלך הבניה

 1. הצהרה על גידור ושילוט המגרש (נספח פנימי 10) – תנאי לטופס 2 (אישור לחשמל זמני)
 2. דיווח על עריכת ביקורת באתר שלב א- סימון העמדת הבניין+ דיווח על סימון קווי בניין (התאמה להיתר)-. נספח פנימי 15
 3. דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה שלב ב'- גמר יסודות וגמר מקלט- יוגש ע"י האחראי לביקורת על הביצוע - נספח פנימי 16
 4. דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה שלב ג' - גמר הקמת השלד- יוגש ע"י האחראי לביקורת על הביצוע. -נספח פנימי 17
 5. דיווח על גמר הבניה- נספח פנימי 18 – יוגש ע"י האחראי לביקורת על הביצוע.

בקשה לקבלת תעודת גמר:

 1. בקשה לקבלת תעודת גמר (נספח פנימי 19)
 2. מפת עדות AS MADE בגמר הבנייה חתומה בידי מודד מוסמך- כולל מידות מפורטות.
 3. קובץ תכניות עדות של הבניין/העבודה
 4. הצהרת מודד מוסמך בסיום הבניה (נספח פנימי 20)
 5. קובץ תכניות עבודה/קונסטרוקציה (pdf)
 6. אישור ממונה בטיחות/כיבוי אש לאכלוס (נספח פנימי 21)
 7. אישור פיקוד העורף- דו"ח ביקורת של מפקח פיקוד העורף לעניין תקינות המרחב המוגן + בדיקת אטימות ובדיקת טיח.
 8.  אישור מעבדה מאושרת לבדיקות בטון ריכוז+דוח מפורט.
 9. אישור מעבדה מאושרת לריכוז בדיקות אספקת מים ודלוחין.
 10. אישור מעבדה מאושרת לריכוז בדיקות ביוב חוץ.
 11. אישור בדיקות למערכת סולרית/דודי חשמל/ מחממי מים- אישור מתקין מורשה ותו תקן.
 12. אישורים על פינוי פסולת בניה ועודפי אדמה, הצגת תעודת משלוח (כולל פרוט כמות החומר, יעד הפינוי, תאריך הפינוי, שעת יציאה) ואישור על קליטת החומר.
 13. בדיקת מתקני גז.(אישור התקנה ותו תקן יצרן), מיכל גז/ צובר גז תת קרקעי: היתר בניה (צובר גז), בדיקת מעבדה מאושרת, אישור חברה על התקנה.
 14. דוח מסכם על עריכת ביקורת באתר- אחראי לביקורת על הביצוע- נספח פנימי 22.
 15. דוח מסכם אחראי לביקורת על הביצוע- נספח פנימי 23.
 16. דוח פיקוח עליון- עורך הבקשה- נספח פנימי 31
 17. דוח פיקוח עליון- מתכנן השלד נספח פנימי 32
 18. אישור משרד העבודה - התקנת מעלית , באם מבוקשת מעלית בבקשה להיתר.
 19. תמונות המבנה- כל החזיתות.
 20. בקשה וביקורת למתן תעודת גמר: אגף שפ"ה, מח' גבייה, י.ג.מתאר נספחים פנימיים 24-26.
 21. אישור על קיום תשתיות מבזק (צנרת)
 22. אישור על קיום תשתיות מהוט (צנרת)
 23. תנאי לקבלת תעודת גמר- הריסה בפועל של הבניה הלא חוקית המסומנת להריסה. (אם קיימת
 1. כזו).

ה

בבקשה הכוללת בריכת שחייה פרטית יוגשו האישורים הבאים:

 • אישור יועץ בטיחות -נספח פנימי 27.
 • תצהיר אחראי לבניית בריכת שחייה - נספח פנימי 28.

  בבקשה הכוללת בריכת שחייה מתועשת יוגשו האישורים הבאים:
 • אישור יצרן בריכת שחייה מתועשת על הרכבה
 • אישור יועץ בטיחות -נספח פנימי 27.


גיליון דרישות