הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

רפורמה- תיקון 101

​תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

תושבים יקרים,
תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אושר בכנסת ביום 01.08.2014 וכולל את השינויים הבאים:
• הרחבת סמכויות התכנון של הוועדות המקומיות
• הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
• פטור מהיתר ו/או תכנון
• רישוי מקוון (נכנס לתוקף ביום 03.04.2016)
• מכוני בקרה (יכנס לתוקף בנובמבר 2016)
מידע לגבי תיקון 101 לצפייה ללחוץ כאן

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, התקנות נכנסו לתקפן ביום 01.08.2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל-
• חוק התכנון והבניה
• תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
• הנחיות מרחביות שניתנו ע"י הוועדה
• חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר מנהל התכנון- משרד האוצר (קישור) או באמצעות אתר המועצה .

הנחיות לפטור מהיתר

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

 ביום 1.8.2014 נכנסו לתוקף תקנות חדשות המאפשרות ביצוע עבודות המפורטות מטה, הפטורות מהיתר בניה, בהתאם לתקנות קבעה הועדה המקומית לתכנון ובניה הנחיות מרחביות משלימות לצורך ביצוע העבודות בתחום שיפוט המועצה המקומית מיתר.

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר:

.אין בתקנות הפטור כדי לאפשר הקמת בנין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם   לתכנית, הנחיות מרחביות או להוראות על פי כל דין.

2.ההנחיות המרחביות המצורפות מתייחסות לחלק מהנושאים המפורטים בתקנות והן בנוסף לתנאים הקבועים בתקנות (החוק).
ביצוע עבודות אלה יהיה בהתאם להוראות החוק, לתקנות התכנון והבניה ולהנחיות המרחביות אלה. עבודות המפורטות בתקנות, אשר לא נקבעו להן הנחיות מרחביות, יבוצעו בכפוף להוראות החוק ותקנות התכנון והבניה.

3.ההנחיות המרחביות המפורטות לכל נושא ונושא הינן מצטברות ויש לקרוא אותן כמקשה אחת, לפני ובסמוך לתחילת ביצוע העבודה.

4.ההנחיות המרחביות עשויות להתעדכן מעת לעת באתר זה, ועל כן יש לקרוא את ההנחיות בסמוך לביצוע העבודה הפטורה מהיתר ולפעול בהתאם.

5.אין בהנחיות המרחביות כדי לפגוע בהוראות שקבועות בתכניות בנין עיר תקפות החלות במגרש בנושאים אלה.

6.עבודות החורגות מההנחיות המרחביות אך תואמות את הוראות החוק ותכניות בנין עיר תקפה - ניתן להגיש לגביהן בקשה להיתר בניה.

7.ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.

8.לכל עבודה הפטורה מהיתר, יש למלא "טופס דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר", בהתאם להוראות החוק. 

לטופס הדיווח יש לצרף תמונות של העבודה שבוצעה (משלוש זויות צילום שונות), בהתאם לעניין ולהיקף העבודה ולשלוח לדואר אלקטרוני: ptor@metar.muni.il

 אופציה נוספת למידע קיימת באתר של משרד הפנים – מנהל התכנון:

לרשימת העבודות הפטורות מהיתר יש להיכנס לאתר:  שער המידע לרישוי ובניה, אתר אינטרנט ייעודי אותו הקים מנהל התכנון, המפרט אילו פרטי בנין פטורים מהיתר, ובאיזה תנאים, בהתאם לקבוע בתקנות.

יש להיכנס לאתר זה להגיש דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר, בטופס מקוון וכן ללמוד על ההנחיות המרחביות הספציפיות לכל ועדה מקומית.

הנחיות המרחביות של המועצה המקומית מיתר יפורסמו עם אישורן באתר.

 תקנות פטור מהיתר - נוסח חתום ע"י השר

רישוי מקוצר

תקנות התכנון והבניה הליך בדרך מקוצרת

 מצגת רישוי מקוצר

מערכת רישוי זמין
מערכת רישוי זמין הינה מערכת ארצית אחידה ומקוונת ורק דרכה ניתן להגיש בקשות למידע להיתר לצפייה ללחוץ כאן
כל הליך הרישוי יתנהל דרך "מערכת רישוי זמין" של מנהל התכנון. הגישה למערכת זו היא באמצעות כרטיס חכם בלבד. המערכת מתממשקת לגופים ורשויות שונים ביניהם גורמים מוסרי מידע (חברת חשמל, רשות העתיקות, בזק, פיקוד העורף, הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הבריאות, איגוד ערים לאיכות הסביבה ועוד), למבא"ת, לרשם המקרקעין, לרשם המהנדסים והאדריכלים, לרשם ההנדסאים, לשרת התשלומים של רשות מקרקעי ישראל ולגופים נוספים.
המערכת מהווה תחליף ל"גרמושקה" ההיסטורית, המודפסת על גבי ניירות. זוהי מערכת מודרנית וחדשנית המאפשרת ניהול, מעקב וארכוב מתקדמים. לוחות הזמנים של מתן המידע והטיפול בבקשה להיתר קצובים בחוק ומנוהלים דרך המערכת ובכך מקצרים את התהליכים ומשפרים את השירות לאזרח, כמו גם לאנשי המקצוע הלוקחים חלק בתהליך הרישוי.

תהליכי הרישוי:

הליך רישוי  הבנייה החדש כולל שבעה שלבים:
1. מידע נדרש להיתר
2. בקרה מרחבית והחלטת רשות הרישוי
3. בקרת תוכן – נכון להיום עדיין מבוצעות בוועדה למעט מס' בקשות העונות לתנאים ומועברות למכוני הבקרה.
4. סיכום ומתן היתר
5. אישור לתחילת העבודות
6. בקרת ביצוע -  נכון להיום עדיין מבוצעות בוועדה למעט מס' בקשות העונות לתנאים ומועברות למכוני הבקרה.
7. תעודת גמר
השינוי המהותי שחל בתהליך הרישוי החדש לעומת הקיים הוא חובת מסירת מידע למבקש ההיתר לפני הגשת הבקשה עצמה.
זה השלב בו מקבל מבקש ההיתר את כל המידע הנוגע להיתר הבנייה, כולל הנחיות מרחביות, תנאים של כל הגורמים המאשרים השונים בהתאם לנתונים שמבקש ההיתר מסר בטופס הבקשה למידע.
ניתן לקרא על כל אחד מהתהליכים בלשוניות  מידע ורישוי.

 

רפורמה- תיקון 101