הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
מועצה מקומית מיתר – אתר מידע הנדסי - דף הבית

דברי הסבר והנחיות

מחלקת היטלי השבחה והעברה לטאבו

מחלקת היטל השבחה והעברה לטאבו אמונה על הטיפול בתחום השבחה למקרקעין ובתחום העברות בעלות.
תפקידי המחלקה:
1. בחינת חבות/ אי חבות בהיטל השבחה במועדי מימוש: מכר/ בקשה להיתר וכן במקרה בו מבוקש לערוך בירור מידע טרום מימוש.
2. בחינת טופס ועדה מקומית לגבי בנייה מבוקשת והעברת העבודה לשמאי.
3. טיפול בשומה מכרעת , כתבי מינוי  ושמאי מכריע .
4. טיפול בחשבונות שמאי הוועדה.
5. מעקב מול גורמי ההנדסה על אישור תכניות חדשות.
6. הפקת אישורים להעדר חובות (מגרשים ריקים)
7. אישורי פטור מהיטל השבחה.
היטל השבחה:
היטל השבחה הינו היטל המשולם לוועדה המקומית לפי סעיף 196 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, עבור עלית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתו הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית מסכום ההשבחה.
מועד תשלום ההיטל הינו בעת מימוש זכויות המוגדר בתוספת השלישית כאחת מאלה:
1. קבלת היתר בניה (הן בגין זכויות מוקנות בתכנית משביחה, הן בגין הקלות/ שימושים חריגים)
2. התחלת השימוש בפועל
3. העברת הזכויות בנכס
היטל ההשבחה חל על מי שהיה בעלי הקרקע ביום אישור התוכנית, ההקלה או השימוש החורג.

סכום היטל ההשבחה נושא הפרשי הצמדה בהתאם למדד המחירים לצרכן או למדד תשומת הבניה-  הנמוך מבין השניים, החל ממועד יצירת החבות (אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג) ועד למועד המימוש, ומיום זה ואילך נושא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים עד למועד תשלום ההיטל בפועל.
יודגש כי בעל המקרקעין רשאי לבקש לשלם את היטל ההשבחה טרם המימוש (במכר בלבד) בהתאם להנחיות המפורטות מטה.
בירור מידע בדבר גובה חבות בהיטל השבחה
לקבלת מידע בדבר גובה חבות בתשלום היטל השבחה ניתן למלא טופס לבירור מידע (מצורף טפסים) ולהעבירו פיזית למחלקת היטלי השבחה, בצירוף המסמכים המפורטים להלן :
• חוזה רכישה ,חוזה מכירה , ייפוי כוח (במקרה שאין המבקש בעלים) , נסח טאבו מעודכן.
• השירות יינתן בכפוף לתשלום 3000 ₪ המתקזז מהיטל השבחה במקרה וקיימת חבות , במקרה שאין התשלום יוחזר למבקש, ניתן לקבל שובר לתשלום במחלקת היטלי השבחה.

הליך ערעור על שומת ועדה:
היטל ההשבחה נקבע על יד שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית האומד את גובה ההשבחה עקב אישור התוכנית, מתן ההקלה או השימוש החורג.

פנייה לוועדה המקומית

ככל שהנישום סבור כי יש טעויות בשומת הוועדה המקומית בעניינים להלן: טענה לעניין טעות בפרטי המקרקעין לגביהם נערכה השומה, טענה בנוגע לטעות ביחס לנתונים הפיזיים של המקרקעין, טענה בנוגע לטעות ביחס לתוכניות החלות על המקרקעין וטענה בנוגע לזכויות שיש לנישום במקרקעין- רשאי הוא לפנות לוועדה המקומית בפניה מנומקת ולבקש מהוועדה שהשומה תתוקן.
שמאי מכריע/ ועדת ערר
ככל שהנישום חולק על שומת הועדה המקומית שלא מן הטעמים שפורטו לעיל או ככל שהועדה המקומית לא קיבלה את טענותיו של הנישום בעניינים אלה, פתוחה בפני הנישום אחת משתי דרכים.  ככל שהוא אינו חולק על עצם החיוב אלא על גובהו בלבד הוא רשאי להביא את המחלוקת להכרעה בפני השמאי המכריע. לחלופין, הוא רשאי לפנות לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה. העברת מחלוקת להכרעתו של השמאי המכריע נעשית באמצעות פניה ליושב ראש מועצת שמאי מקרקעי המקרקעין בבקשה למנות שמאי מכריע בדואר ישראל או באמצעות דואר אלקטרוני, יושב הראש יודיע לנישום ולוועדה המקומית בתוך 15 ימים על זהות השמאי המכריע שמינה, מתוך רשימת שמאי המקרקעין שמונו על ידי השר כשמאים מכריעים. על החלטתו של השמאי המכריע ניתן לערור בפני ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.
במקרים שלנישום טענות הן לעניין עצם החיוב והן לעניין גובה החיוב, רשאי לפנות לוועדת ערר, שתדון בעררו. ככל שוועדת הערר תחליט, בעקבות הדיון בערר, שיש צורך בחוות דעת שמאית לצורך בירור הערר, היא רשאית לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.
על החלטת ועדת הערר, בין כזו שניתנה בעקבות ערר על החלטת שמאי מכריע ובין כזו שניתנה בערר שהוגש במישרין לוועדת ערר, ניתן לערער בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.
האמור מהווה מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי. המעיין מופנה להוראות הדין הקבועות בחוק התכנון והבנייה , תשע"ה -1965 ובתקנות הרלוונטיות .

דברי הסבר והנחיות